§1. Organizatorzy§2. Uczestnicy§3. Zgłoszenia do Gry§4. Zasady Gry§5. Wyłanianie zwycięzców§6. Nagrody§7. Postanowienia końcowe
 1. Organizatorem gry miejskiej „Lapis Philosophorum” (zwanej dalej „Grą”), która odbędzie się w czwartek, 16 listopada 2017 r., w Lublinie, są Szkoły Paderewski, prowadzone przez „CRH AKADEMOS” sp. z o.o., z siedzibą w 20-853 Lublin, ul. Symfoniczna 1, oraz Dom Słów, interdyscyplinarną instytucję artystyczno-edukacyjną, będącą częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, z siedzibą w 20-110 Lublin, ul. Żmigród 1 / Królewska 17, w dalszej części niniejszego Regulaminu zwanymi „Organizatorem”.
 1. Uczestnicy Gry biorą udział w Grze zorganizowani w Drużyny. W skład każdej Drużyny wchodzi od 4 do max 5 osób. Jeden Uczestnik może być członkiem tylko jednej Drużyny. Uczestnik biorący udział w Grze nie może posiadać jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających uczestnictwo w Grze. Uczestnicy biorą udział w Grze na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. Organizatorzy nie zapewniają dla Uczestników Gry opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Uczestnikiem Gry mogą być wyłącznie uczniowie lubelskich szkół podstawowych i gimnazjów. Gra jest skierowana do uczniów z klas V–VI SP i III gimnazjów. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum może wystawić dowolną liczbę zespołów.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest:
  1. udział Drużyny w Grze pod opieką przynajmniej jednej osoby pełnoletniej, nieograniczonej w zdolności do czynności prawnych (tą osobą może być rodzić, nauczyciel, bibliotekarz, psycholog, pedagog szkolny),
  2. dostarczenie przez rozpoczęciem Gry (w dniu 16.11.2017 r., w trakcie rejestracji) przez każdego Uczestnika Gry przedstawicielowi Organizatora pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział w Grze — wzór niniejszej zgody stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Uczestnicy Gry w trakcie Gry mają obowiązek postępować zgodnie z Zasadami Gry oraz Regulaminem Gry pod groźbą wykluczenia.
 1. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są od 20.10 do 13.11.2017 r. za pośrednictwem formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie dzienfilozofii.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu zgłoszeń do Gry do dnia 15.11.2017 r. Informacja o ewentualnym przedłużeniu terminu zgłoszeń zostanie podana na stronie internetowej dzienfilozofii.pl.
 3. Zgłoszenia otrzymane przez Organizatora po upływie terminu dokonywania zgłoszeń lub zgłoszenia niekompletne nie będą brane pod uwagę.
 4. Zgłoszenie Drużyny do Gry musi zawierać wszystkie wymagane przez Organizatora dane, czyli:
  1. numer, pełną nazwę oraz adres szkoły, którego uczniami są członkowie danej Drużyny,
  2. imię i nazwisko opiekuna Drużyny obecnego w trakcie Gry,
  3. telefon kontaktowy do opiekuna Drużyny obecnego w trakcie Gry,
  4. adres e-mail opiekuna Drużyny obecnego w trakcie Gry.
 5. Każda Drużyna, po weryfikacji zgodności zgłoszenia z Regulaminem Gry, otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Zgłoszenie jest ważne jeżeli Drużyna otrzymała potwierdzenie w formie e-mail.
 6. Liczba Drużyn, które wezmą udział w grze jest ograniczona — 10 drużyn ze szkół podstawowych i 10 z gimnazjum. O zakwalifikowaniu do Gry decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator potwierdzi e-mailem fakt kwalifikacji do Gry oraz wyznaczy godzinę stawienia się na osobistą rejestrację w dniu Gry.
 7. Udział w Grze zostaje ostatecznie potwierdzony poprzez rejestrację osobistą 16 listopada 2017 r. w Domu Słów, ul. Królewska 17. Niezgłoszenie się do rejestracji, niestawienie się na jej miejsce lub spóźnienie jest traktowane równoważnie z rezygnacją z udziału w Grze.
 8. Zgłoszenie udziału w Grze jest równoznaczne z:
  1. potwierdzeniem, że każdy z członków Drużyny (Uczestników) zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,
  2. wyrażeniem przez opiekuna Drużyny zgody na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 922),
  3. wyrażenie zgody przez każdego z członków Drużyny (Uczestników) na rozpowszechnianie jego wizerunku na zdjęciach i w filmie promocyjnym, wykonanych w trakcie Gry. Uczestnik wyrażając swoją zgodę, zgodnie ze zdaniem poprzednim, przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, iż jego zdjęcia mogą zostać rozpowszechnione przez Organizatorów m.in. do celów promocyjnych i marketingowych tych Organizatorów, w szczególności w następujący sposób:
   • w materiałach reklamowych Organizatorów,
   • na portalach internetowych Organizatorów,

   w okresie 2 lat od dnia zakończenia Gry, także łącznie z wizerunkami osób trzecich, w tym innych Uczestników czy Organizatorów Gry, a rozpowszechnione zdjęcia mogą zostać opatrzone komentarzem. Z tytułu rozpowszechniania wizerunku na ww. zdjęciach Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie.

 1. „Lapis Philosophorum” to fabularna gra miejska oparta na różnych koncepcjach filozoficznych, które łączy idea czterech żywiołów i formuła kamienia filozoficznego. Celem Uczestników będzie odnalezienie kamienia filozoficznego. Uczestnicy przed rozpoczęciem rozgrywki otrzymają materiały i wskazówki, które umożliwią im wykonanie zadania. Uczestnicy muszą dotrzeć do ośmiu miejsc zaznaczonych na mapie Gry i zdobyć przynajmniej cztery, różne kamienie żywiołów. Na każdym z ośmiu przystanków dwie 5-osobowe grupy (SP i Gimnazjum), wraz z opiekunami, będą rozwiązywać zadania wybrane przez filozofów. Jeżeli wykonają je prawidłowo, otrzymują jeden z żywiołów.
 2. Zasady Gry opisane są w poniższym dokumencie, zwanym dalej Regulaminem. Uczestnicy są zobowiązani do dokładnego zapoznania się z Regulaminem.
 3. Gra zostanie przeprowadzona w czwartek, 16 listopada 2017 r., godzina rozpoczęcia Gry jest różna dla każdej drużyny — informacja o rozpoczęciu zostanie przesłana na maila. Miejscem Gry jest Stare Miasto w Lublinie. Początek i finał Gry będzie miał miejsce w sklepiku Domu Słów, wejście od ulicy Żmigród 1.
 4. Uczestnicy Gry, w trakcie jej trwania, mogą poruszać się wyłącznie pieszo, zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Stwierdzone przez Organizatorów złamanie ww. zasad przez Drużynę lub członka Drużyny, oznacza dyskwalifikację całej Drużyny i jego wykluczenie z dalszej Gry.
 5. W trakcie trwania Gry Drużyny nie mogą się rozdzielać. Przy rozwiązywaniu zadań musi być obecna cała Drużyna. Zadania przewidziane w trakcie Gry Drużyny mają obowiązek wykonywać samodzielnie. Jakakolwiek współpraca pomiędzy Drużynami jest zabroniona i stanowi podstawę do ich dyskwalifikacji przez Organizatora.
 6. Przed rozpoczęciem Gry każda Drużyna ma obowiązek zgłosić się do Organizatora w celu rejestracji oraz przekazania pisemnych zgód od rodziców / opiekunów prawnych na udział w Grze (Załącznik nr 1 Regulaminu).
 7. Przebieg gry miejskiej.
  1. Po otrzymaniu materiałów i opuszczeniu sklepiku Dom Słów, wejście od ul. Żmigród 1, Drużyny mają za zadanie odnaleźć osiem miejsc, dalej zwanych „Lokacjami”. Poszczególne Lokacje Drużyny muszą odwiedzać w wyznaczonej kolejności.
  2. W każdej Lokacji Drużyna spotka Filozofa / Filozofkę, dalej zwanych „Postacią”, którzy przekażą im zadanie do wykonania oraz wszelkie niezbędne rekwizyty (jeśli takowe będą potrzebne). Za rozwiązanie zadania każda Drużyna otrzyma jeden żywioł. O przyznaniu żywiołu decydują Postacie (jedna Lokacja — jeden lub dwóch Filozofów). W kolejnych Lokacjach można zdobyć kolejne żywioły. W ostatniej Lokacji możliwa będzie negocjacja z Postacią i wymiana żywiołów. Aby ukończyć Grę z sukcesem, należy zdobyć przynajmniej cztery żywioły: wodę, powietrze, ziemię i ogień.
  3. W przypadku, gdy w danej Lokacji drużyna z SP lub Gimnazjum skończy wcześniej swoje zadanie, ma obowiązek poczekać na Drużynę starszą lub młodszą i wspólnie ruszyć do kolejnej Lokacji.
  4. Odnalezienie 8 Lokacji, rozwiązanie zadań zlecanych przez Postacie i zdobycie przynajmniej czterech różnych żywiołów oznacza ukończenie Gry z sukcesem. Po odwiedzeniu ośmiu Lokalizacji należy wrócić na finał Gry do sklepiku Domu Słów, wejście od ulicy Żmigród 1.
  5. Zwycięzcą Gry zostaną Drużyny, którym uda się odnaleźć kamień filozoficzny.
  6. Drużyny mają 2,5 godziny na przebycie całej trasy. Nawet jeżeli Drużyna nie odnalazła wszystkich Lokacji i nie rozwiązała wszystkich zagadek, musi stawić się w miejscu zakończenia Gry po 2,5 godziny od jej rozpoczęcia.
  7. Stawienie się w sklepiku Domu Słów, wejście od ulicy Żmigród 1, przekazanie zdobytych żywiołów jest równoznaczne z ukończeniem przez Drużynę Gry.
 8. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Gry lub Drużynę niniejszego Regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania Gry innym Uczestnikom, w dowolnym momencie Gry Organizatorzy mają prawo wykluczenia Drużyny i wszystkich jego członków z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.
 1. Drużyny w trakcie Gry rozwiązują zadania, za co otrzymują żywioły. Uzbieranie przynajmniej czterech żywiołów: wody, powietrza, ziemi i ognia jest uznawane za ukończenie Gry z sukcesem.
 1. Każdy Uczestnik Gry otrzyma pamiątkę–niespodziankę, a opiekun Drużyny ręcznie wykonany dyplom dla swojej szkoły.
 2. Wręczenie dyplomów i pamiątek nastąpi w dniu 16 listopada 2017 r. w siedzibie Organizatora — Dom Słów, ul Żmigród 1.
 1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej dzienfilozofii.pl. W razie różnic w treści Regulaminów wskazanych w zdaniu poprzednim, decyduje treść Regulaminu złożonego w siedzibie Organizatora.
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników do celów związanych z Grą jest Organizator. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Dane osobowe Uczestników Gry będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Gry. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Grze.
 5. Organizatorzy zobowiązują się do podjęcia wszelkich możliwych kroków w celu przygotowania Gry w sposób zgodny z Regulaminem.
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Graczy podczas trwania Gry.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje na czas trwania Gry.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Gry.

 

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO
NA UDZIAŁ W GRZE MIEJSKIEJ „LAPIS PHILOSOPHORUM”

 

 1. Ja niżej podpisany ……………………………………………………………. (imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna), będący / będąca przedstawicielem ustawowym ……………………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka), wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w grze miejskiej „Lapis Philosophorum”.
 2. Zapoznałem (-łam) się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia.
 3. Oświadczam, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału przez moje Dziecko w Grze.
 4. Wyrażam zgodę na publikację na stronach internetowych Organizatorów ww. Gry, wizerunku mojego Dziecka, na zasadach, o których mowa w Regulaminie.

 

Miejscowość ………………………………………….., dnia ………………………… r. ………………………………………….. (czytelny podpis)

 • Międzynarodowe Szkoły Paderewski

  Międzynarodowe Szkoły Paderewski

 • Dom Słów

  Dom Słów

 • Polski Komitet ds. UNESCO

  Polski Komitet ds. UNESCO

 • Dominikanie Lublin

  Dominikanie Lublin

 • Flogiston – Chemiczne Koło Naukowe Politechniki Warszawskiej

  Flogiston – Chemiczne Koło Naukowe Politechniki Warszawskiej

 • KRAJOBRAZY Fundacja Przestrzeni

  KRAJOBRAZY Fundacja Przestrzeni

 • Lublov

  Lublov

 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie – Filia nr 21

  Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie – Filia nr 21

 • Młodzieżowy Dom Kultury pod Akacją

  Młodzieżowy Dom Kultury pod Akacją

 • Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN

  Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN

 • Piękno Panie

  Piękno Panie

 • Piwnica pod Fortuną

  Piwnica pod Fortuną

 • Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie

  Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie

 • Dziennik Wschodni

  Dziennik Wschodni

 • Filozofuj!

  Filozofuj!

 • Gazeta Wyborcza

  Gazeta Wyborcza

 • Lubelska.tv

  Lubelska.tv

 • Radio Centrum

  Radio Centrum

Do góry